برای فروش
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
10 عکس
ویلا
ویلا
حومه رویان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 500متر مربع
قیمت فروش 12 میلیارد تومان
کد ملک 8201
برای فروش
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
10 عکس
ویلا
ویلا
سیسنگان
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش 11 میلیارد تومان
کد ملک 1709
برای فروش
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
10 عکس
ویلا
ویلا
سیسنگان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 3.7 میلیارد تومان
کد ملک 1716
برای فروش
حومه نور
حومه نور
حومه نور
حومه نور
حومه نور
حومه نور
حومه نور
حومه نور
حومه نور
7 عکس
ویلا
ویلا
حومه نور
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 240متر مربع
قیمت فروش 6.8 میلیارد تومان
کد ملک 1702
برای فروش
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
9 عکس
ویلا
ویلا
سیسنگان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 1717
برای فروش
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
8 عکس
ویلا
ویلا
سیسنگان
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 5.3 میلیارد تومان
کد ملک 1720
برای فروش
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
10 عکس
ویلا
ویلا
سیسنگان
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 5.7 میلیارد تومان
کد ملک 1719
برای فروش
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
10 عکس
ویلا
ویلا
سیسنگان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 8 میلیارد تومان
کد ملک 1710
برای فروش
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
10 عکس
ویلا
ویلا
سیسنگان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 220متر مربع
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 1715
برای فروش
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
10 عکس
ویلا
ویلا
سیسنگان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 7 میلیارد تومان
کد ملک 1718
برای فروش
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
10 عکس
ویلا
ویلا
سیسنگان
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 220متر مربع
قیمت فروش 4.7 میلیارد تومان
کد ملک 1701
برای فروش
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
10 عکس
ویلا
ویلا
سیسنگان
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 650متر مربع
قیمت فروش 42 میلیارد تومان
کد ملک 1705
برای فروش
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
8 عکس
ویلا
ویلا
سیسنگان
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 700متر مربع
قیمت فروش 14 میلیارد تومان
کد ملک 1697
برای فروش
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
9 عکس
ویلا
ویلا
سیسنگان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 6.5 میلیارد تومان
کد ملک 1698
برای فروش
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
9 عکس
ویلا
ویلا
سیسنگان
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 500متر مربع
قیمت فروش 32 میلیارد تومان
کد ملک 1708
برای فروش
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
8 عکس
ویلا
ویلا
سیسنگان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 1714
برای فروش
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
10 عکس
ویلا
ویلا
سیسنگان
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 370متر مربع
قیمت فروش 8.5 میلیارد تومان
کد ملک 1703
برای فروش
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
10 عکس
ویلا
ویلا
سیسنگان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 1699
برای فروش
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
10 عکس
ویلا
ویلا
سیسنگان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 560متر مربع
قیمت فروش 40 میلیارد تومان
کد ملک 1693
برای فروش
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
6 عکس
ویلا
ویلا
سیسنگان
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 550متر مربع
قیمت فروش 23 میلیارد تومان
کد ملک 1695
برای فروش
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
10 عکس
ویلا
ویلا
سیسنگان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 4.5 میلیارد تومان
کد ملک 1691
برای فروش
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
10 عکس
ویلا
ویلا
سیسنگان
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 500متر مربع
قیمت فروش 19 میلیارد تومان
کد ملک 1694
برای فروش
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
10 عکس
ویلا
ویلا
سیسنگان
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 700متر مربع
قیمت فروش 45 میلیارد تومان
کد ملک 1629
برای فروش
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
10 عکس
ویلا
ویلا
سیسنگان
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 610متر مربع
قیمت فروش 13 میلیارد تومان
کد ملک 1650
برای فروش
ونوش
ونوش
ونوش
ونوش
ونوش
ونوش
ونوش
ونوش
ونوش
ونوش
ونوش
ونوش
10 عکس
ویلا
ویلا
ونوش
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش 11 میلیارد تومان
کد ملک 1688
برای فروش
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
9 عکس
ویلا
ویلا
حومه رویان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 8132
برای فروش
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
10 عکس
ویلا
ویلا
سیسنگان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 3.7 میلیارد تومان
کد ملک 7638
برای فروش
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
10 عکس
ویلا
ویلا
حومه رویان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 520متر مربع
قیمت فروش 23 میلیارد تومان
کد ملک 8121
برای فروش
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
10 عکس
ویلا
ویلا
سیسنگان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 260متر مربع
قیمت فروش 3.9 میلیارد تومان
کد ملک 9004
برای فروش
نوشهر
نوشهر
نوشهر
نوشهر
نوشهر
نوشهر
نوشهر
نوشهر
نوشهر
نوشهر
نوشهر
نوشهر
10 عکس
ویلا
ویلا
نوشهر
اتاق خواب 16
پارکینگ دارد
زیر بنا 1800متر مربع
قیمت فروش 100 میلیارد تومان
کد ملک 9007
برای فروش
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
10 عکس
ویلا
ویلا
حومه رویان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 6.5 میلیارد تومان
کد ملک 9006
برای فروش
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
6 عکس
ویلا
ویلا
حومه رویان
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 500متر مربع
قیمت فروش 33 میلیارد تومان
کد ملک 1657
برای فروش
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
5 عکس
ویلا
ویلا
حومه رویان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 7 میلیارد تومان
کد ملک 7001
برای فروش
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
10 عکس
ویلا
ویلا
حومه رویان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 1722
برای فروش
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
10 عکس
ویلا
ویلا
حومه رویان
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 540متر مربع
قیمت فروش 9.2 میلیارد تومان
کد ملک 1723
برای فروش
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
سیسنگان
10 عکس
ویلا
ویلا
سیسنگان
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 780متر مربع
قیمت فروش 40 میلیارد تومان
کد ملک 9002
برای فروش
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
7 عکس
ویلا
ویلا
حومه رویان
اتاق خواب 6
پارکینگ دارد
زیر بنا 2300متر مربع
قیمت فروش 200 میلیارد تومان
کد ملک 9003
برای فروش
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
10 عکس
ویلا
ویلا
حومه رویان
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش 18 میلیارد تومان
کد ملک 1658
برای فروش
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
7 عکس
ویلا
ویلا
حومه رویان
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 635متر مربع
قیمت فروش 60 میلیارد تومان
کد ملک 9001
برای فروش
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
10 عکس
ویلا
ویلا
حومه رویان
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 600متر مربع
قیمت فروش 9.5 میلیارد تومان
کد ملک 1557
برای فروش
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
10 عکس
ویلا
ویلا
حومه رویان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 320متر مربع
قیمت فروش 5 میلیارد تومان
کد ملک 1554
برای فروش
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
9 عکس
ویلا
ویلا
حومه رویان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 1721
برای فروش
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
10 عکس
ویلا
ویلا
حومه رویان
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 230متر مربع
قیمت فروش 6 میلیارد تومان
کد ملک 1549
برای فروش
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
10 عکس
ویلا
ویلا
حومه رویان
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 500متر مربع
قیمت فروش 6.7 میلیارد تومان
کد ملک 1110
برای فروش
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
10 عکس
ویلا
ویلا
حومه رویان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 1548
برای فروش
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
10 عکس
ویلا
ویلا
حومه رویان
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 420متر مربع
قیمت فروش 6.5 میلیارد تومان
کد ملک 1295
برای فروش
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
10 عکس
ویلا
ویلا
حومه رویان
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 360متر مربع
قیمت فروش 6.5 میلیارد تومان
کد ملک 1576
برای فروش
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
3 عکس
ویلا
ویلا
حومه رویان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 9150
برای فروش
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
10 عکس
ویلا
ویلا
حومه رویان
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 600متر مربع
قیمت فروش 9.5 میلیارد تومان
کد ملک 1556
برای فروش
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
3 عکس
ویلا
ویلا
حومه رویان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 6 میلیارد تومان
کد ملک 1706
برای فروش
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
10 عکس
ویلا
ویلا
حومه رویان
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 9.5 میلیارد تومان
کد ملک 1704
برای فروش
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
6 عکس
ویلا
ویلا
حومه رویان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 1711
برای فروش
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
10 عکس
ویلا
ویلا
حومه رویان
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 330متر مربع
قیمت فروش 5.7 میلیارد تومان
کد ملک 1707
برای فروش
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
3 عکس
ویلا
ویلا
حومه رویان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 1712
برای فروش
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
7 عکس
ویلا
ویلا
حومه رویان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 1713
برای فروش
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
10 عکس
ویلا
ویلا
حومه رویان
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش 5.7 میلیارد تومان
کد ملک 1690
برای فروش
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
10 عکس
ویلا
ویلا
حومه رویان
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 270متر مربع
قیمت فروش 5.8 میلیارد تومان
کد ملک 1689
برای فروش
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
7 عکس
ویلا
ویلا
حومه رویان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 240متر مربع
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 1692
برای فروش
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
10 عکس
ویلا
ویلا
حومه رویان
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 280متر مربع
قیمت فروش 3.9 میلیارد تومان
کد ملک 1686
برای فروش
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
9 عکس
ویلا
ویلا
حومه رویان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 1687
برای فروش
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
9 عکس
ویلا
ویلا
حومه رویان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش 4.5 میلیارد تومان
کد ملک 1643
برای فروش
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
10 عکس
ویلا
ویلا
حومه رویان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 1646
برای فروش
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
4 عکس
ویلا
ویلا
حومه رویان
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 1500متر مربع
قیمت فروش 75 میلیارد تومان
کد ملک 1641
برای فروش
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
8 عکس
ویلا
ویلا
حومه رویان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش 6 میلیارد تومان
کد ملک 1645
برای فروش
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
10 عکس
ویلا
ویلا
حومه رویان
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 350متر مربع
قیمت فروش 5.7 میلیارد تومان
کد ملک 1636
برای فروش
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
8 عکس
ویلا
ویلا
حومه رویان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 8.5 میلیارد تومان
کد ملک 1640
برای فروش
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
9 عکس
ویلا
ویلا
حومه رویان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 1638
برای فروش
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
10 عکس
ویلا
ویلا
حومه رویان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 3.8 میلیارد تومان
کد ملک 1639
برای فروش
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
5 عکس
ویلا
ویلا
حومه رویان
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 1000متر مربع
قیمت فروش 30 میلیارد تومان
کد ملک 1637
برای فروش
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
10 عکس
ویلا
ویلا
حومه رویان
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 170متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 1634
برای فروش
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
10 عکس
ویلا
ویلا
حومه رویان
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 340متر مربع
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 1635
برای فروش
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
9 عکس
ویلا
ویلا
حومه رویان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 1618
برای فروش
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
10 عکس
ویلا
ویلا
حومه رویان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 350متر مربع
قیمت فروش 6.5 میلیارد تومان
کد ملک 1632
برای فروش
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
10 عکس
ویلا
ویلا
حومه رویان
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 350متر مربع
قیمت فروش 7.5 میلیارد تومان
کد ملک 1631
برای فروش
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
10 عکس
ویلا
ویلا
حومه رویان
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 190متر مربع
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 1617
برای فروش
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
5 عکس
ویلا
ویلا
حومه رویان
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 320متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 1621
برای فروش
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
10 عکس
ویلا
ویلا
حومه رویان
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 500متر مربع
قیمت فروش 25 میلیارد تومان
کد ملک 1652
برای فروش
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
9 عکس
ویلا
ویلا
حومه رویان
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 210متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 1616
برای فروش
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
8 عکس
ویلا
ویلا
حومه رویان
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 350متر مربع
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 1612
برای فروش
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
5 عکس
ویلا
ویلا
حومه رویان
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 1601
برای فروش
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
9 عکس
ویلا
ویلا
حومه رویان
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش 4.5 میلیارد تومان
کد ملک 1598
برای فروش
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
10 عکس
ویلا
ویلا
حومه رویان
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 330متر مربع
قیمت فروش 5 میلیارد تومان
کد ملک 1648
برای فروش
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
1 عکس
ویلا
ویلا
حومه رویان
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 190متر مربع
قیمت فروش 6 میلیارد تومان
کد ملک 1595
برای فروش
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
10 عکس
ویلا
ویلا
حومه رویان
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 450متر مربع
قیمت فروش 5.5 میلیارد تومان
کد ملک 1588
برای فروش
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
1 عکس
ویلا
ویلا
حومه رویان
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش 15 میلیارد تومان
کد ملک 1626
برای فروش
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
10 عکس
ویلا
ویلا
حومه رویان
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش 9.5 میلیارد تومان
کد ملک 1627
برای فروش
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
8 عکس
ویلا
ویلا
حومه رویان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 240متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 1606
برای فروش
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
9 عکس
ویلا
ویلا
حومه رویان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 10 میلیارد تومان
کد ملک 1607
برای فروش
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
8 عکس
ویلا
ویلا
حومه رویان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش 5.5 میلیارد تومان
کد ملک 1628
برای فروش
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
9 عکس
ویلا
ویلا
حومه رویان
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 240متر مربع
قیمت فروش 4.8 میلیارد تومان
کد ملک 1604
برای فروش
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
10 عکس
ویلا
ویلا
حومه رویان
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 320متر مربع
قیمت فروش 4.5 میلیارد تومان
کد ملک 1611
برای فروش
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
9 عکس
ویلا
ویلا
حومه رویان
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 340متر مربع
قیمت فروش 5.5 میلیارد تومان
کد ملک 1596
برای فروش
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
10 عکس
ویلا
ویلا
حومه رویان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 4.5 میلیارد تومان
کد ملک 1589
برای فروش
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
8 عکس
ویلا
ویلا
حومه رویان
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 230متر مربع
قیمت فروش 7 میلیارد تومان
کد ملک 1585
برای فروش
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
10 عکس
ویلا
ویلا
حومه رویان
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 370متر مربع
قیمت فروش 7.2 میلیارد تومان
کد ملک 1615
برای فروش
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
7 عکس
ویلا
ویلا
حومه رویان
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش 5.2 میلیارد تومان
کد ملک 1622
برای فروش
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
حومه رویان
7 عکس
ویلا
ویلا
حومه رویان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 330متر مربع
قیمت فروش 6 میلیارد تومان
کد ملک 1623